QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Lời chứng thực

Gói thành viên

Gratis

0 €/ Hàng tháng
0 €/ Hàng năm
0 € Cả đời
Đặc điểm của Gratis
  • 5 Danh mục thực đơn
  • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • 500 Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Profi

0 €/ Hàng tháng
59 €/ Hàng năm
499 € Cả đời
Đặc điểm của Profi
  • Vô hạn Danh mục thực đơn
  • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay